Easymatrix 106 FC.

Easymatrix 106 FC cung cấp cả khả năng ép nhũ nóng và cấn bế và là một giải pháp có lợi về kinh tế cho in ấn thương mại và bao bì.

Liên hệ chúng tôi.

Promatrix 106 FC.

Promatrix 106 FC là giải pháp lý tưởng cho các nhà in nhãn và bao bì đang tìm cách cung cấp cho khách hàng của họ dịch vụ tốt nhất có thể và linh hoạt nâng cao danh mục đầu tư của họ bằng các giải pháp bổ sung đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

Liên hệ chúng tôi.

Duopress 106 FCS/FCSB.

Duopress 106 FCS/FCSB kết hợp ép nhũ nóng, cấn bế, tước, đục lỗ trong một lần.

Liên hệ chúng tôi.